Prüfung und Zertifizierung CSG für Restaurants

Deutsch:

Das Zertifikat von CSG für Restaurants bestätigt deine Kenntnisse und Professionalität beim Umgang mit Kunden. Dieses Zertifikat wird dich mit Stolz erfüllen und ein wichtiger Schritt bei deiner beruflichen Karriere sein.

Voraussetzung ist das Absolvieren des "Online Kurs CSG für Restaurants". Nach Erlernen der 10 Lektionen dieses Kurses kann die Anmeldung zur Prüfung erfolgen. Bei erfolgreichen Bestehen erhält der Teilnehmer ein Zertifikat mit Unterschrift und Siegel von CSG. 

Tiếng Việt:

Chứng chỉ của CSG dành cho Nhà hàng khẳng định kiến ​​thức và sự chuyên nghiệp của bạn trong giao tiếp với khách hàng. Chứng chỉ này là niềm tự hào của bạn và sẽ là một bước quan trọng trong sự nghiệp chuyên nghiệp sau này.

Điều kiện là hoàn thành khóa học trực tuyến "CSG for Restaurants". Sau khi học xong 10 bài của khóa học này, bạn quyền đăng ký dự thi. Khi đỗ cuộc thi, người tham gia sẽ nhận được chứng chỉ có chữ ký và con dấu từ CSG.